Международные туры
+38 044 361 67 08
+38 050 277 33 79
+38 063 533 56 13
Туры по Украине
+38 044 360 57 74
+38 068 843 17 93
+38 093 129 90 00
+38 099 035 84 04
>Офис в г. Белая Церковь+38 093 479 48 28
+38 068 686 75 50

ayayai_ua@ukr.net
\ \ Kijow - Stolica Ukrainy
Kijow - Stolica Ukrainy
Kij?w jest miastem kasztan?w, ma opini? jednego z najbardziej zielonych miast Europy. Sto?eczne miasto o z?otych kopu?ach usytuowane jest na obydwu brzegach szerokiego Dniepru. Wed?ug legendy za?o?one zosta?o na trzech wzg?rzach. Jest jednym z najstarszych miast ?wiata (V wiek). Pierwsza wzmianka pisana o Kijowie pochodzi z roku 860. Czaruj?ce a zarazem strategiczne usytuowanie miasta ju? w VI wieku sprowadza?o tu ksi???t, kupc?w i rzemie?lnik?w z ca?ego ?wiata skutkiem czego Kij?w sta? si? wa?nym centrum handlowym i rzemie?lniczym Europy Wschodniej. Od VІІІ do ІХ wieku przez miasto przebiega? s?ynny szlak kupiecki “Szowkowy” (Jedwabny), p??niej od X wieku „ Od Wager?w do Grek?w". Kij?w to kolebka Rusi Kijowskiej oraz kultury s?owia?skiej. Miasto, kt?re naprawd? zas?uguje na miano stolicy.

Obecnie to jest najwi?ksze miasto Ukrainy zajmuje 835.58 km? i liczy 2 846 852 mieszka?c?w. W Kijowie mieszka 6 900 Polak?w. W mie?cie s? dwa porty lotnicze - ?ulany w strefie miasta oraz Boryspil (20 km od Kijowa), dworzec kolejowy i autobusowy, trzy linie metra (metro za?o?one zosta?o w roku 1884). Atrakcyjnym ?rodkiem komunikacji miejskiej, kt?ra ??czy dwie historyczne dzielnice Kijowa - g?rn? cz??? miasta z Podolem - jest funikuler – ma?a kolejka.

Historyczna cz??? Kijowa - czyli prawy brzeg Dniepru - zajmuje ponad 6 000 ha. Charakteryzuje si? du?ym zag?szczeniem zabytk?w (archeologicznych, historycznych oraz architektonicznych). 3736 pomnik?w znajduje si? pod opiek? pa?stwa, 51 o znaczeniu mi?dzynarodowym wpisane zosta?o na List? UNESCO.

Podole - dolna cz??? miasta po?o?ona nad Dnieprem - to urocza historyczna dzielnica Kijowa, centrum ?ycia naukowego oraz artystycznego. Dosta? si? tu mo?na ma?? kolejk? albo spaceruj?c  Zjazdem Andrzejewskim - czaruj?c? ulic? z licznymi galeriami, teatrami, kawiarniami. Ulica ta ma w?asne Muzeum jednej ulicy, Muzeum w budynku  numer 13, gdzie mieszka? M. Bu?gakow. Tylko tutaj kupi? mo?na najpi?kniejsze pami?tki ukrai?skiego r?kodzie?a. To tutaj na Podole stoi Uniwersytet Narodowy z kt?rego s?ynie ca?a Ukraina  - Kijowo-Mohylanska Akademia pocz?tki kt?rego si?gaj? XVII wieku. Dla Ukrai?c?w jest to ?wi?tynia naukowa (jak Uniwersytet Jagiello?ski dla Polak?w, Sorbonne dla Francuz?w, Bologna dla W?och?w czy Oxford dla Anglik?w).

Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, dawniej im. ?w. W?odzimierza za?o?ony w 1834 roku, szczyci si? wsp?ln? ukrai?sko-polsk? histori?. W okresie po powstaniu listopadowym wi?kszo?? student?w oraz wyk?adowc?w Uniwersytetu stanowili w?a?nie Polacy, gdy? g??wne polskie o?rodki naukowe nie mog?y funkcjonowa? lub straci?y sw?j polski charakter.

W Kijowie dzia?a Biblioteka literatury polskiej im. Adama Mickiewicza, dwa ko?cio?y katolickie ?w. Aleksandra i ?w. Miko?aja. Podziwia? tu mo?na dzie?a w?oskiego architekta F. B. Rastrelliego - Narodowy Teatr Opery im. T. Szewczenki oraz cerkiew ?w. Andrzeja (od kt?rej zaczyna si? ulica Zjazd Andrzejewski).

Z?ota Brama – historyczne wej?cie do stolicy, dawniej miasta W?odzimierza. Budowla z kamienia, ze z?ot? kopu?? z krzy?em na szczycie usytuowana jest na ma?ym pag?rku, a przy niej stoi pomnik Jaros?awa M?drego. Nieopodal, prawie naprzeciwko - Sob?r Sofijski, czyli Sob?r M?dro?ci Bo?ej - stanowi jeden z najcenniejszych zabytk?w sakralnych z czas?w Rusi Kijowskiej (po?. XI wieku). Za rz?d?w bolszewik?w pe?ni? rol? “magazynu zbo?a”. Dzi? obj?ty ochron? UNESCO. W jego wn?trzu podziwia? mo?na wspania?e freski z XI i XII w., wykonane w stylu bizantyjskim i staroruskim. I ju? nietrudno zrozumie? czemu Kij?w zyska? przydomek „Drugie Jeruzalem”. Stolica s?ynie z licznych i bardzo starych ?wi?ty?. Jest centrum prawos?awia. Najwa?niejszym zespo?em klasztornym jest tu ?awra Pieczerska (po?. XI w.) – sk?ada si? na ni? kilkadziesi?t budynk?w ?wieckich i sakralnych oraz podziemne pieczary i korytarze. Klasztor za?o?ony za?o?ony zosta? przez mnicha Antoniego Pieczerskiego. W 1990 r. wpisany zosta? na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Dzi? ?awra pe?ni funkcje kultowe oraz muzealne. Prawdopodobnie w ?awrze we wczesnym ?redniowieczu powsta? najstarszy ruski latopis – „Powie?? minionych lat”.

Kij?w jest miastem, kt?re ??czy w sobie przesz?o?? ze wsp??czesno?ci?. Najbardziej atrakcyjn? i wiruj?c? ?yciem cz??ci? miasta jest Chreszczatyk - g??wn? ulic? Kijowa o d?ugo?ci 1,2 km. Znajduj? si? tu liczne sklepy, najwi?ksze podziemne centrum handlowe, biura, restauracje, Poczta G??wna, Urz?d miasta oraz ministerstwa. Przy Chreszczatyku le?y serce Kijowa – Majdan Nezale?nosti, na kt?rym mia?y miejsce najwi?ksze manifestacje i rewolucje w dziejach Ukrainy (Pomara?czowa Rewolucja w 2004 r.), jest miejscem wa?nych uroczysto?ci pa?stwowych i imprez kulturalnych. Tutaj wzrok przyci?gaj? pomnik Berehynia, kolumna o wysoko?ci 62m na szczycie kt?rej stoi kobieta z ga??zi? kaliny w r?kach. Pomnik postawiony zosta? z okazji 10-lecia niezale?no?ci pa?stwa ukrai?skiego od Zwi?zku Radzieckiego. Po lewej stronie od Berehyni - pomnik za?o?ycieli miasta – trzech braci - Kyjowa, Szczeka, Chorywa oraz ich siostry Lybidi. Po prawej stronie stoi Akademia Muzyczna im. M. Lysenki. Na przeciwnej stronie Majdanu wzrok przyci?ga zabytkowa Brama Lacka.

Operator turystyczny Ajajaj zaprasza do zwiedzenia dzisiejszego Kijowa - t?tni?cej ?yciem stolicy niepodleg?ego pa?stwa ukrai?skiego, si?dmej co do wielko?ci stolicy Europy. Jej zabytki przypominaj? nam o rz?dach Litwin?w, Polak?w, Tatar?w i Rosjan. Szczyci? si? Kijowem to przede wszystkim zna? histori? miasta – bohatera, kt?re trwa ju? ponad p??tora tysi?ca lat.Park Zofijowka
Cudown? Greczynk? Zofi?. To na jej cze?? zakochany m?? - polski magnat Stanis?aw Potocki b?d?cy w?a?cicielem miasta Huma? w 1796 roku kaza? za?o?y? park. Polski in?ynier wojskowy Ludwik Metzell - projektant i wykonawca – pracowa? przez sze?? lat, a? w roku 1802 urokliwy park zosta? zaprezentowany przepi?knej Zofii Potockiej w dniu jej imienin. Koszt parku wyni?s? 15 million?w ?wczesnych z?otych.
Оставьте заявку на участие в туре