Международные туры
+38 044 361 67 08
+38 050 277 33 79
+38 063 533 56 13
Туры по Украине
+38 044 360 57 74
+38 068 843 17 93
+38 093 129 90 00
+38 099 035 84 04
>Офис в г. Белая Церковь+38 093 479 48 28
+38 068 686 75 50

ayayai_ua@ukr.net
Aleksandria
Spaceruj?c alejami uroczego parku przenosisz si? w czasy kr?lewskie I Rzeczypospolitej XVIII wieku, to znaczy go?cisz w Aleksandrii - ogrodzie krajobrazowym wykonanym w stylu angielskim po?o?onym 27 m powy?ej lewego brzegu pi?knej rzeki Ro?. Swymi czaruj?cymi Ruinami, wodospadami, polanami, ??kami, wieloma budynkami oraz rze?bami park sprawia wra?enie wy?aniaj?cego si? z wody, odbijaj?c si? w stawach i jeziorach bawi si? gr? ?wiat?a i cieni.

Park powsta? w latach 1793-1799 z inicjatywy Aleksandry - ?ony pierwszego w?a?ciciela Bia?ej Cerkwi (kt?ry dosta? miasto w prezencie od Kr?la Stanis?awa Augusta Poniatowskiego) wielkiego hetmana korony Polskiej Franciszka Ksawerego Branickiego. Generalny projekt parku zosta? opracowany przez francuskiego architekta - ogrodnika Miuffo. P??niej przekszta?ce? dokonywali europejscy ogrodnicy i architekci krajobrazu Botani, Stange, Bartecki, Witt. Obecnie Park Dendrologiczny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Bia?ej Cerkwi obwodu kijowskiego (po?o?ony nieca?e 90 km na po?udnie od sto?ecznego miasta Kijowa) jest najwi?kszym zespo?em parkowym Ukrainy. Na obszarze 400 ha ro?nie ponad 600 gatunk?w drzew oraz prawie 700 rodzaj?w krzew?w i innych ro?lin.

Wkroczywszy do Aleksandrii odwiedzaj?cy zatrzymuj? si? zadziwieni licznymi alejami, kt?rych ??czna d?ugo?? przekracza 20 km. Dalekie od symetrii aleje rozchodz? si? od ?rodkowej cz??ci parku - miejsca dawnej letniej rezydencji Branickich Austerii (Didyniec), kt?ra jednak nie zachowa?a si? do dzi?. Obecnie trwa tam rekonstrukcja hali Baletowej. Aleje Jedlinowa, Lipowa, Kasztanowa oraz polany Dibrowa i przechodz?ca w Ma?? Wielka s? dzie?ami niemieckiego architekta krajobrazu, artysty - ogrodnika Augusta Jensa, kt?ry przez p?? wieku dokonywa? niezwykle pi?knych zmian w parku. Przyci?gaj?cymi uwag? cudami natury Wielkiej Polany (10 ha) s? drzewo tulipanowe, d?b czerwony, katalpa cudowna, sosna wejmutka. Na po?udniowym wschodzie polany stoi fascynuj?cy, jeden z najbardziej oryginalnych architektonicznych zabytk?w Aleksandrii - Ruiny pa?acu. Dwupi?trowa budowla z kt?rej podziwia? mo?na czaruj?ce widoki parku. 

Przepi?kny Amfiteatr zwany Kolumnad? ?una (Ksi??yc) jest inn? ciekawostk? parku o fantastycznej akustyce: nawet w najdalszym jej ko?cu zawsze s?ycha? byle szept. Kolumnada to p??okr?g?a galeria, kt?rej fasad? stanowi 14 kolumn, zamkni?ta jest dwoma ryzalitami po obu stronach. Jedn? z najwi?kszych atrakcji Aleksandrii jest mostek Chi?ski z dachem przypominaj?cym pagod?. Wej?cie na mostek zdobi? dwie br?zowe rze?by siedz?cych Chi?czyka i Chinki z parasolami, prawie naturalnej wielko?ci.

Parkiem zachwycali i inspirowali si? A. Mickiewicz, T. Szewczenko, A. Puszkin i wielu innych dzia?aczy politycznych oraz kulturalnych. Jeden dzie? to za ma?o, ?eby obejrze? to wszystko. Za ka?dym razem spaceruj?c tym cudownym parkiem odkrywasz dla siebie co? dotychczas niezauwa?onego.

Operator turystyczny Ajajaj poleca Pa?stwu wycieczk? do Aleksandrii czyli na najodleglejsze Kresy I Rzeczypospolitej.Park Zofijowka
Cudown? Greczynk? Zofi?. To na jej cze?? zakochany m?? - polski magnat Stanis?aw Potocki b?d?cy w?a?cicielem miasta Huma? w 1796 roku kaza? za?o?y? park. Polski in?ynier wojskowy Ludwik Metzell - projektant i wykonawca – pracowa? przez sze?? lat, a? w roku 1802 urokliwy park zosta? zaprezentowany przepi?knej Zofii Potockiej w dniu jej imienin. Koszt parku wyni?s? 15 million?w ?wczesnych z?otych.
Park Zofijowka
Cudown? Greczynk? Zofi?. To na jej cze?? zakochany m?? - polski magnat Stanis?aw Potocki b?d?cy w?a?cicielem miasta Huma? w 1796 roku kaza? za?o?y? park. Polski in?ynier wojskowy Ludwik Metzell - projektant i wykonawca – pracowa? przez sze?? lat, a? w roku 1802 urokliwy park zosta? zaprezentowany przepi?knej Zofii Potockiej w dniu jej imienin. Koszt parku wyni?s? 15 million?w ?wczesnych z?otych.
Оставьте заявку на участие в туре