Международные туры
+38 044 361 67 08
+38 050 277 33 79
+38 063 533 56 13
Туры по Украине
+38 044 360 57 74
+38 068 843 17 93
+38 093 129 90 00
+38 099 035 84 04
>Офис в г. Белая Церковь+38 093 479 48 28
+38 068 686 75 50

ayayai_ua@ukr.net
\ \ Lwow – krolewskie miasto
Lwow – krolewskie miasto

Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Lw?w jest miastem muzeum - znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Jest to miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami oraz uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.

Lw?w jest centrum obwodu lwowskiego, najwi?kszym miastem zachodniej cz??ci kraju, si?dmym co do wielko?ci miastem Ukrainy, liczy 728 660 mieszka?c?w. Le?y na pograniczu Roztocza Lwowskiego i Wy?yny Podolskiej, nad rzek? Pe?twi?. Miasto datuje sw?j pocz?tek na rok 1256, kiedy to ruski ksi??? Daniel Halicki za?o?y? tutaj gr?d na cze?? swojego syna Lwa. Za czas?w Kr?lestwa Polskiego Lw?w by? miastem strategicznym, pe?ni? rol? obronn? i ekonomiczn?, jak Krak?w i Gda?sk.

Zapraszamy do przechadzki polskimi ?ladami po mie?cie Lwa – do odnalezienia 6 pomnik?w Adama Mickiewicza, zobaczenia pomnika Jana Kili?skiego (warszawskiego szewca) w Parku Stryjskim, pomnika Bartosza G?owackiego na Cmentarzu ?yczakowskim oraz do odwiedzenia samego Cmentarza ?yczakowskiego - nekropoli elity Narodu Polskiego, jednego z najstarszych polskich cmentarzy, za?o?onego w roku 1786. 

Zaczniemy od Lwowskiej Star?wki, kt?ra w roku 1998 zosta?a wpisana na list? ?wiatowego dziedzictwa UNESCO. G??wny plac Starego Miasta – Rynek (XIV wiek, odbudowany po po?arze w po?owie XVI wieku), zdobi? 44 przedwojenne kamienice, ustawione w czterech liniach. S? to pami?tki przedstawicieli niemal wszystkich narodowo?ci. Polacy, ?ydzi, Rusini, Ormianie, W?osi, W?grzy, Niemcy, Tatarzy robili interesy w mie?cie po?o?onym na kupieckim szlaku ba?tyckim i czarnomorskim, zachowuj?c swe obyczaje i religie. Turyst?w z ca?ego ?wiata zadziwia, ?e na lwowskim rynku nie ma dw?ch jednakowych kamienic - ka?da reprezentuje inny styl architektoniczny oraz artystyczny. W naro?nikach Rynku wzrok przyci?gaj? studnie-fontanny z XIX wieku, przedstawiaj?ce Neptuna, Dian?, Amfitryt? i Adonisa. Centralnym budynkiem Rynku jest Ratusz, z kt?rego roztacza si? bajeczna panorama miasta.

Lw?w jest miastem czaruj?cych kawiarni i restauracji s?ynnych w ca?ej Europie. Ka?dy zostanie tu pocz?stowany czekolad? lwowsk?, kaw? lwowsk? oraz piwem, produkowanym od 1715 roku.

Spacer Prospektem Swobody (dawne Wa?y Hetma?skie – obronne mury), zaczyna si? od pomnika Adama Mickiewicza, a ko?czy na s?ynnym Teatrze Opery, por?wnywanym z operami Pary?a i Wiednia. Wspinamy si? na G?r? Zamkow? - kopiec usypany przez polsk? wsp?lnot? miasta na cze?? trzechsetlecia Unii Lubelskiej, przed nami ruiny Wysokiego Zamku zbudowanego za panowania ksi?cia Lwa w XIII wieku oraz przepi?kne pejza?e miasta.

Warto wst?pi? do Ossolenium (1817r.) - Zak?adu Narodowego im. Ossoli?skich - jednego z najwa?niejszych o?rodk?w, gdzie w czasie zabor?w i germanizacji budowano kultur? polsk?. W czasie zwiedzania nie mo?na pomin?? r?wnie? Biblioteki, Wydawnictwa i Muzeum Ksi???t Lubomirskich.
Jak zwiedzi? to wszystko? Koniecznie nale?y przejecha? si? tramwajem po Lwowie. To jedyny dzia?aj?cy system tramwajowy na dawnych kresach II Rzeczpospolitej. Jego pocz?tek datuje si? na 1880 rok, kiedy to pierwszy konny tramwaj pojawi? si? na ulicach Lwowa. Tramwaj elektryczny pojawi? si? 14 lat p??nej (w Warszawie sta?o si? to dopiero w 1905 r.)

Lw?w jest zawsze czaruj?cy i czeka na Pa?stwa zim?, wiosn?, latem i jesieni?. Zwiedzi? miasto Lwa i odczu? atmosfer? swi?ta festiwalowej stolicy Ukrainy najlepiej z operatorem turystycznym Ajajaj.Lwow – krolewskie miasto
Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Miasto - muzeum, znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami, uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.
Lwow – krolewskie miasto
Lw?w – kr?lewskie miasto, miasto-magnes, wystarczy raz tu przyjecha?, ?eby si? zakocha? i zrozumie?, ?e kto st?d wyjedzie stale chce powraca?. Miasto - muzeum, znajduje si? tu ponad po?owa zabytk?w ca?ej dzisiejszej Ukrainy. Miasto o wielokulturowej historii, szczyci si? swi?tyniami r??nych wyzna?, licznymi galeriami, uniwersytetami. Nazywaj? go Per?? Europy Wschodniej.
Оставьте заявку на участие в туре